Elektronická verze metodiky

Připravili jsme pro vás interaktivní verzi. Doporučujeme tlačítkem druhým zleva Více možností vybrat Zapnoput na celou obrazovku pro komfortní prohlížení na celou obrazovku počítače. Nebo zde spustit jako součást prohlížeče

 

Workshop

Workshop proběhl 26.8. 2013 Centrum DaR, Okružní 935, Třebíč-Borovina

9.00-9.15        Přivítání a představení programu a výstupů projektu „Rodina – základ kariéry“ (Bc. Anna Machátová, předsedkyně, Třebíčské centrum, o.s.)

9.15-9.30        Prezentace na téma „Gender centrum – nabídka, vzdělávání, možnosti spolupráce“ (Jitka Neumannová, DiS., manažerka projektu, Okresní hospodářská komora Třebíč)

9.30-9.45       Prezentace na téma „Práce na dálku – výhody a nevýhody“ (Mgr. Petra Fortelná, koordinátorka, Koordinační centrum práce na dálku)

9.45-10.00      Prezentace na téma „Firemní školka – možnosti a realita“ (Bc. Kamila Mašková, JMA stavební, s.r.o. – realizátor 1. firemní školky v Třebíči)

10.00-10.30     Dotazy a diskuse

10.30-10.45     Přestávka, občerstvení (zajišťuje o.s. Vrátka)

10.45-11.00      Prezentace na téma „Program prorodinné politiky města Třebíče“ (Ing. Marie Černá, místostarostka, Město Třebíč)

11.00-12.00     Workshop na téma „Sdílení zkušeností v rámci Kraje Vysočina – příležitosti a hrozby v oblasti péče o děti a možnosti podnikání v této oblasti“ (zástupkyně mateřských, rodinných a komunitních center Kraje Vysočina v diskusi s rodiči -rozděleno do pracovních skupin, práce s Manuálem „Začínáme podnikat ve službách péče o děti“)

12.00-12.30      Přestávka, občerstvení – lehký oběd, neformální výměna zkušeností, síťování

12.30-13.30      SWOT analýza na téma Péče o děti v Kraji Vysočina – prezentace výsledků jednotlivých pracovních skupin

13.30-13.45      Prezentace na téma „Možnosti podnikání v oblasti péče o děti“ (Bc. Anna Machátová, předsedkyně Třebíčského centra)

13.45-14.00     Přestávka, občerstvení

14.00-14.15      Představení soutěže „Společnost přátelská rodině“ (Daria Čapková, krajská koordinátorka Sítě mateřských center o.s.)

14.15-14.30      Prezentace na téma „Udržitelný rozvoj a ekologický provoz NNO“ (Zdeněk Kučera, specialista a odborný lektor)

14.30-14.45     Prezentace na téma „Význam e-learningových systémů“ (Mgr. Miloš Niederhafner, zástupce partnera, Profisystem Group s.r.o.)

14.45-15.00     Zakončení workshopu, rekapitulace výstupů

Péče o děti odborně a prakticky (III.etapa)

Cílem vzdělávání bylo přípravit účastníky na služby péče o děti: hlídání dětí v domácím prostředí, miniškolkách, zařízení péče o děti, jako pomocné vychovatelky, ale i v rámci vlastního podnikání na základě živnostenského listu (volná živnost „mimoškolní výchova a vzdělávání“, „poskytování služeb pro rodinu a domácnost“, případně dalších dle platné legislativy).

Účastníci v rámci seminářů absolvovali témata

- obecná, vývojová, pedagogická psychologie
- pedagogika, základní pedagogické metody, speciální pedagogika
- zdravověda,  první pomoc
- základy hygieny
- rozvoj osobnosti dítěte
- komunikační dovednosti
- verbální a neverbální komunikace

Teoretické znalosti  si upevnili formou nácviku praktických dovedností v prostorách nově zřízeného Centra pro dítě a rodinu.

Finance, podnikání (III. etapa)

Nyní v rámci 3. etapy vzdělávání pracují účastníci modulu Základy podnikání na praktickém projektu prorodinné aktivity. Cílem vzdělávání je připravit účastníky projektu na podnikání a zvládání základních ekonomických, finančních a marketingových postupů i s využitím v osobním a rodinném životě.

Účastníci absolvovali semináře zaměřené na legislativu upravující vstup do podnikání a podnikání. Zvládli ohlášení konkrétních živností s aktivitami, které se týkají prorodinných služeb. Prostřednictvím internetových a elerningových systémů řeší zadávané úkoly s cílem prakticky zvládnout aktivity realizace vlastní aktivity.

V průběhu vzdělávání účastníci zpracovávají vlastní projekty, kde využívají nabytých praktických znalostí a dovedností z pohledu finančních kalkulací a propočtů, vlastního průzkumu zda o danou aktivitu bude na trhu zájem, marketingový plánu a využívání nejmodernějších ICT technologií.

Prostřednictvím E-kanceláře, která nabídla sdílené možnosti práce na tabulkových dokumentech s výpočty, textových dokumentech i jednoduché grafiky řešili tabulkové, textové, grafické, administrativní i časově organizační úkoly.

V rámci služeb webového portálu si účastníci vytvořili marketingovou podporu ve formě webových stránek s využitím technologií redakčních systémů.

Inovací oproti I. etapě je rozšíření technik oslovení zákazníka prostřednictvím Facebook Pages pomocí, kterých obhajují a prakticky realizují marketingovou podporu v rámci sociálních sítí s využitím nových technologii Facebooku Timeline, které byly zpřístupňovány uživatelů právě v době realizace semináře.

Zároveň díky možnostem E-kanceláře mohou využít účastníci této etapy nového typu prezentací na internetu s mpžností publikovat do sociálních sítí či emailu, které také vytváří v rámci svého projektu prorodiné aktivity.

Využili tak možnosti pohodlné práce na svých finančních propočtech, marketingovém plánu odkudkoliv, nezávisle na počítači.

Získali tak dovednosti využívat online nástrojů při tvorbě libovolných vlastních propočtů a dokumentů, včetně jednoduché grafiky, které využili při zpracování podnikatelského záměru.

Absolvovali základy finanční gramotnosti s využitím internetových aplikací.

Absolvovali na praktických příkladech daňovou evidenci podnikatele, daňové povinosti a administrativu. Prostřednictvím elearningového systému pracovali na svých daňových přiznáních a hlášeních. Absolvovaly základy daně z příjmu jak z pohledu zaměstnance tak z pohledu podnikající osoby.

V rámci marketingové části absolvovaly základní techniky propagace a vytvořili si vlastní webové stránky, facebook stránky, prezentace, tištěnou propagaci – leták, včetně jednoduché grafiky v oblasti aktivit prorodinných služeb.

Motivační kurs – psychologie osobnosti (III.etapa)

Hlavním cílem III. etapy aktivity bylo motivovat účastníky k aktivnímu hledání pracovního uplatnění prostřednictvím ujasnění si vlastní pozice na trhu práce.

Účastníci seminářů řešili témata:

- motivace, zdroje motivace
- motivace versus stimulace
- potřeby, hierarchie potřeb
- reflexe a sebereflexe
- sebepoznání – silné a slabé stránky
- supervize
- tvorba profesního portfolia – strukturovaný životopis, průvodní dopis
- orientace na trhu práce, informační zdroje
- přijímací pohovor – sebeprezentace s praktickým nácvikem

Cílem bylo obnovit či aktivovat  si vzdělávací návyky, prohloubit sebepoznání a schopnosti sebereflexe rozvojem sociálních kompetencí. Náplní vzdělávání byly také komunikačních dovednosti a praktická orientace na trhu práce.

Péče o děti odborně a prakticky (II.etapa)

Cílem vzdělávání bylo přípravit účastníky na služby péče o děti: hlídání dětí v domácím prostředí, miniškolkách, zařízení péče o děti, jako pomocné vychovatelky, ale i v rámci vlastního podnikání na základě živnostenského listu (volná živnost „mimoškolní výchova a vzdělávání“, „poskytování služeb pro rodinu a domácnost“, případně dalších dle platné legislativy).

Účastníci v rámci seminářů absolvovali témata

- obecná, vývojová, pedagogická psychologie
- pedagogika, základní pedagogické metody, speciální pedagogika
- zdravověda,  první pomoc
- základy hygieny
- rozvoj osobnosti dítěte
- komunikační dovednosti
- verbální a neverbální komunikace

Teoretické znalosti  si upevnili formou nácviku praktických dovedností v prostorách nově zřízeného Centra pro dítě a rodinu.

Motivační kurs – psychologie osobnosti (II.etapa)

Hlavním cílem II. etapy aktivity bylo motivovat účastníky k aktivnímu hledání pracovního uplatnění prostřednictvím ujasnění si vlastní pozice na trhu práce.

Účastníci seminářů řešili témata:

- motivace, zdroje motivace
- motivace versus stimulace
- potřeby, hierarchie potřeb
- reflexe a sebereflexe
- sebepoznání – silné a slabé stránky
- supervize
- tvorba profesního portfolia – strukturovaný životopis, průvodní dopis
- orientace na trhu práce, informační zdroje
- přijímací pohovor – sebeprezentace s praktickým nácvikem

Cílem bylo obnovit či aktivovat  si vzdělávací návyky, prohloubit sebepoznání a schopnosti sebereflexe rozvojem sociálních kompetencí. Náplní vzdělávání byly také komunikačních dovednosti a praktická orientace na trhu práce.

Reportáž ze studia ICT a Elearningu (II. etapa)

Proběhli semináře otevírající cestu k větším možnostem individuální výuky. Elearningový vzdělávací systém, který implementuje pro projekt partner projektu Profisystem Group, s.r.o. umožní účastníkům přistupovat vlastním tempem a v libovolném čase k elearningové podpoře studia.

V rámci seminářů proběhla výuka obsluhy systému a byl nasazen speciální komunikační a weboffice systém podporující týmovou spolupráci a sdílení dokumentů, výpočtů, prezentací a multimédií s cílem představit nejmodernější možnosti aplikací umožňující sdílení.

Byla vytvořena  virtuální skupina, která umožní postupně v průběh ustudia setkávat se, vytvořit vlastní profil, blog, komunikovat a spolupracovat, aniž by účastnící projektu museli být osobně přítomni.

Reportáž z informačních seminářů (II. etapa)

Výběr účastníků projektu probíhal formou informační kampaně s využitím jednotlivých nástrojů publicity.

Také druhá etapa znamenala zvýšený zájem o vzdělávaní v rámci projektu. Pomocí speciálních newsletterových systémů, které poskytl a realizoval partner projektu společnost Profisystem Group, s.r.o., bylo osloveno s pomocí  propagačního materiálu cca 1000 kontaktů.

Rovněž byli použity informace z dotazníkového šetření a byly osloveny osoby, které již projevily o účast na projektu zájem.

Proběhli informační semináře s cílem podrobněji vysvětlit aktivity projektu s inovovanou prezentací, která oslovila a zpřístupnila informace o zkušenostech z první etapy.

 

Workshop s přednáškou „Rovné příležitosti z pozice zaměstnavatele“

Třebíčské centrum o.s. ukončilo 1. etapu vzdělávacích seminářů v oblasti péče o děti se zaměřením na možnost podnikání v této oblasti.

Dne 21.11.2011 od 13:00  hod v prostorách MÚ Třebíč se konal společný workshop. Účastníci 1. etapy se setkali se  zástupci MC a absolvovali přednášku na téma Rovné příležitosti z pozice zaměstnavatele.

Cílem bylo obohatit získané znalosti účastníků projektu o zkušenosti odborníků z praxe a dále co nejširší předání informací o možnosti podnikání či zaměstnání ve službách péče o děti.

Informace o vzdělávání barevný leták

Informace ke stažení 2. etapa vzdělávání

 

Řidičské dovednosti – nově a ekologicky

Při analýzách bylo zjištěno, že členové cílové skupiny mají často problémy s tím, že řidičské oprávnění
sice vlastní, ale delší dobu neřídili nebo nemají dostatečnou jistotu při řízení. Vzhledem k tomu, že absolvent projektu může začít provádět i aktivity samostatně výdělečně činné (=podnikat), byla tato potřeba posílena kondičními jízdami.

Vzdělávání bylo doplněnou teoretickou částí. S instruktorem absolvovali také  informace o ekologické jízdě a problémech udržitelného rozvoje z hlediska automobilového průmyslu.

Péče o děti – odborně a prakticky

Cílem vzdělávání bylo přípravit účastníky na služby péče o děti: hlídání dětí v domácím prostředí, miniškolkách, zařízení péče o děti, jako pomocné vychovatelky, ale i v rámci vlastního podnikání na základě živnostenského listu (volná živnost „mimoškolní výchova a vzdělávání“, „poskytování služeb pro rodinu a domácnost“, případně dalších dle platné legislativy).

Účastníci v rámci seminářů absolvovali témata

- obecná, vývojová, pedagogická psychologie
- pedagogika, základní pedagogické metody, speciální pedagogika
- zdravověda,  první pomoc
- základy hygieny
- rozvoj osobnosti dítěte
- komunikační dovednosti
- verbální a neverbální komunikace

Teoretické znalosti  si upevnili formou nácviku praktických dovedností v prostorách nově zřízeného Centra pro dítě a rodinu.

Finance, podnikání

Cílem vzdělávání bylo připravit účastníky projektu na podnikání a zvládání základních ekonomických, finančních a marketingových postupů i s využitím v osobním a rodinném životě.

V rámci služeb webového portálu si účastníci vytvořili marketingovou podporu ve formě webových stránek s využitím technologií redakčních systémů.

Účastníci absolvovali semináře zaměřené na legislativu upravující vstup do podnikání a podnikání. Zvládli ohlášení konkrétních živností s aktivitami, které se týkají prorodinných služeb. Prostřednictvím elearningového systému řešili zadávané úkoly s cílem prakticky umět vyplnit ohlášení a další nezbytnou dokumentaci z pozice zahájení podnikání.

V průběhu aktivity si účastníci zpracovali vlastní projekty, kde využili nabytých znalostí z pohledu finančních kalkulací a propočtů, vlastního průzkumu zda o danou aktivitu bude na trhu zájem, marketingový plán. Naučili se využívat  služeb s využitím internetu jak organizovat čas a aktivity.

Prostřednictvím E-kanceláře, která nabídla sdílené možnosti práce na tabulkových dokumentech s výpočty, textových dokumentech i jednoduché grafiky řešili tabulkové, textové, grafické, administrativní i časově organizační úkoly.

Využili tak možnosti pohodlné práce na svých finančních propočtech, marketingovém plánu odkudkoliv, nezávisle na počítači.

Získali tak dovednosti využívat online nástrojů při tvorbě libovolných vlastních propočtů a dokumentů, včetně jednoduché grafiky, které využili při zpracování podnikatelského záměru

Absolvovali základy finanční gramotnosti s využitím internetových aplikací.

Absolvovali na praktických příkladech daňovou evidenci podnikatele, daňové povinosti a administrativu. Prostřednictvím elearningového systému pracovali na svých daňových přiznáních a hlášeních. Absolvovaly základy daně z příjmu jak z pohledu zaměstnance tak z pohledu podnikající osoby.

V rámci marketingové části absolvovaly základní techniky propagace a vytvořili si vlastní webové stránky, včetně jednoduché grafiky v oblasti aktivit prorodinných služeb.

Motivační kurs – psychologie osobnosti

Hlavním cílem aktivity bylo motivovat účastníky k aktivnímu hledání pracovního uplatnění prostřednictvím ujasnění si vlastní pozice na trhu práce.

Cílem bylo obnovit či aktivovat  si vzdělávací návyky, prohloubit sebepoznání a schopnosti sebereflexe rozvojem sociálních kompetencí. Náplní vzdělávání byly také komunikačních dovednosti a praktická orientace na trhu práce.

Účastníci seminářů řešili témata:

- motivace, zdroje motivace
- motivace versus stimulace
- potřeby, hierarchie potřeb
- reflexe a sebereflexe
- sebepoznání – silné a slabé stránky
- supervize
- tvorba profesního portfolia – strukturovaný životopis, průvodní dopis
- orientace na trhu práce, informační zdroje
- přijímací pohovor – sebeprezentace s praktickým nácvikem

Reportáž ze studia ICT a Elearningu

Proběhli semináře otevírající cestu k větším možnostem individuální výuky. Elearningový vzdělávací systém, který implementuje pro projekt partner projektu Profisystem Group, s.r.o. umožní účastníkům přistupovat vlastním tempem a v libovolném čase k elearningové podpoře studia.

V rámci seminářů proběhla výuka obsluhy systému a byl nasazen speciální komunikační a weboffice systém podporující týmovou spolupráci a sdílení dokumentů, výpočtů, prezentací a multimédií s cílem představit nejmodernější možnosti aplikací umožňující sdílení.

Byla vytvořena  virtuální skupina, která umožní postupně v průběh ustudia setkávat se, vytvořit vlastní profil, blog, komunikovat a spolupracovat, aniž by účastnící projektu museli být osobně přítomni.

Reportáž z informačních seminářů

Výběr účastníků projektu probíhal formou informační kampaně s využitím jednotlivých nástrojů publicity.

Pomocí speciálních newsletterových systémů, které poskytl partner projektu společnost Profisystem Group, s.r.o., bylo osloveno s pomocí  propagačního materiálu cca 1000 kontaktů.

Rovněž byli použity informace z dotazníkového šetření a byly osloveny osoby, které již projevily o účast na projektu zájem.

Proběhli informační semináře s cílem podrobněji vysvětlit aktivity projektu.

 

Slavnostní otevření DaR

Plány na zřízení pobočky Třebíčského „mateřského“ centra dostaly reálnou podobu. Po dvouměsíčních přípravách se dne 1.2.2011 slavnostně otevřely dveře Západomoravské vysoké školy Třebíč na Okružní ulici č. 935 a za účasti významných osobností třebíčského veřejného života byla přestřižena páska a zahájen provoz nového Centra pro dítě a rodinu.

Slavnostního otevření se zúčastnili: Mgr. Miloš Niederhafner – zástupce partnera Profisystem Group, s.r.o., Ing. Pavel Doležal – rektor ZMVŠ, Ing. Michal Blažek – kvestor ZMVŠ, prorektoři ZMVŠ – Ing. Petr Ivánek, PhDr. Marek Matějek a JUDr. Antonín Mládek, dále Ing. Marie Černá – místostarostka Města Třebíče, Ing. Iveta Ondráčková koordinátorka ZM Třebíč, Ing. Vojtěch Vymětal – ředitel Úřadu práce v Třebíči, Daria Čapková – krajská koordinátorka Sítě MC, Mgr. Vlaďka Jůzová a mgr. Iva Macková – zástupkyně TreMediaS, dále Ing. Bohumil Bobek – jednatel firmy Vesas s.r.o.

Přítomni byli rovněž zástupci tisku – Třebíčský deník, Horácké noviny a MF Dnes. Články z těchto médií ke stažení zde …

Centrum DaR bude otevřeno pro veřejnost denně od pondělí do pátku od 8.00 do 17.00. Provoz zajišťují sociální pracovnice mgr. Iveta Šimková a Andrea Raveánová, DiS. spolu s dalšími pracovnicemi Třebíčského centra – Andrea Niederhafnerová, Zdeňka Řídká, Jolana Halová, Michaela Gregorová.

Od března nabídneme i různé akce pro rodiče s dětmi i pro děti.

Nové Centrum DaR bude však mít i další úkol. Bude místem praktické části výuky pro účastníky série seminářů s názvem Rodina – základ kariéry zaměřených na vzdělávání účastníků v oblasti péče o děti s možností pracovat jako OSVČ a zvýšením informovanosti o podnikání v této oblasti.

Již od dubna tak budou účastníci tohoto projektu s podporou e-learningu a aktivizačním motivačním kurzem vzděláváni v oblasti základů podnikání a péče o děti, zájemci si budou i moci v rámci kondičních jízd obnovit řidičské dovednosti. Dalšími výstupy bude realizace workshopů, tvorba manuálu Začínáme podnikat ve službách péče o děti.

ESF, Třebíčské centrum o.s., Centrum DaR